2 years ago    36 notes    elsa schiaparelli  
« Previous post Next post »
| Elsa Schiaparelli |
 1928